การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “ปลูกป่าทำฝายชะลอน้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประจำปี 2560”ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายงานโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
งาน “ปลูกป่าทำฝายชะลอน้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประจำปี 2560”ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 THE SPECIAL EVENT FOR PUBLIC RELATIONS “HIS MAJESTY KING MAHA VAJIRALONGKORN BODINDRADEBAYAVARANGGUN OF THE STATE RAILWAY OF THAILAND 2016

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวพุธิตา ศรีแพงมล

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf