การทำหน้าที่ผู้ตัดต่อภาพข่าวประกอบรายการ ออน เดอะ คอร์ท พ.ศ.2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การทำหน้าที่ผู้ตัดต่อภาพข่าวประกอบรายการ ออน เดอะ คอร์ท พ.ศ.2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Roles and responsibilities  of Sport News Editor for “On the Court in 2017

รายชื่อนักศึกษา

นาย กฤษฏา     ประชาชิตร      5604600353

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf