ระบบเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

System Visual Private Network

รายชื่อนักศึกษา

นาย ณัฐพล ศรีเหนี่ยง 5505100051

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ศรัญธร  มั่งมี

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 - บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf