ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “TQM ชวนทำความดีพัฒนาโรงเรียน ย้อนอดีตสัมผัสท้องทุ่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ชิม ช็อป เที่ยว สามชุกตลาดร้อยปี”

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “TQM ชวนทำความดีพัฒนาโรงเรียน ย้อนอดีตสัมผัสท้องทุ่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ชิม ช็อป เที่ยว สามชุกตลาดร้อยปี”

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The sequences of making TQM Event “Doing good, developing the school, experience the farm, Buffalo Village, taste, shopping and travel to Samchuk Market - One hundred year market”

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวกัลยารัตน์ นีระพล  5704600051

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf