แอพพลิเคชั่นดูกล้องวงจรปิด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

แอพพลิเคชั่นดูกล้องวงจรปิด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Application for Closed-circuit television (Android)

รายชื่อนักศึกษา

นายศักดิ์ชัย     ชาวเชียงขวาง                         5705100011   
นายรชต          สัมพันธ์สุวรรณ                      
5705100027    

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  สุคนธสิงห์

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 - บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf