ขั้นตอนการทำโฆษณาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการทำโฆษณาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดย บริษัท ประกิตแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

 “Thai Airways Advertising Process by Prakit Advertising Co., Ltd.”

รายชื่อนักศึกษา

 นายมนุชาธิป วิจิตรพันธ์ รหัสนักศึกษา 5704600187

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 -ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 -รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 -ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 -สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf