ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจําปีการศึกษา 2560

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำ ปีการศึกษา 2560

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

The Curriculum Administation Satisfaction and Opinions of the Students and Faculties of the Facuity of Communication Arts, Siam University,  Academic Year B.E. 2560

รายชื่อนักศึกษา

นายณรงฤทธิ์ วงศ์พิมล 5704600010

นางสาวสกุลรัตน์ ทิมนิ่ม  5704600416

นางสาวพรนภา พัดลม 5704600418

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2560

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 -ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 -รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 -ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 -สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf