สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Media public relations for kids : Missing Child
รายชื่อนักศึกษา

นายพิทยา      เอื้อวงศ์อารีย์   5605100039

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารยืณรงค์ฤทธิ์  สุคนธสิงห์

 

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 - บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf