research

Search

คู่มือการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ

 ชื่องานวิจัยภาษาไทย คู่มือการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Learning Manual for working in Kidzania bangkok
ชื่อผู้วิจัย นางสาวศรัณย์พร  คงเจริญ
 ชื่ออาจาร์ยปรึกษา อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์
 สาขา   ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 ปีการศึกษา  3-2560

 

 

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์(PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_pro.pdf

 

You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา คู่มือการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ