การวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์เวอไทซิ่ง จำกัด

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์เวอไทซิ่ง จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Media Planning Producing  Advertising Media of All Match Media And Advertising co.,ltd

รายชื่อนักศึกษา

นาย อิทธิลักษณ์ ตัณฑะพงษ์   5804600060

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 Cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 Abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 Ack.pdf

4

สารบัญ 

04 Tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ 

05 Ch1.pdf

6

บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 Ch2.pdf

7

บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 Ch3.pdf

8

บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน 

05 Ch4.pdf

9

บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 Ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 Ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 App.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 Vit.pdf