ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ “สื่อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2561

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ “สื่อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2561

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

Special Events A Case Study of "Thai Mass Media in Thailand 4.0" Seminar on Kasem Bundit University Development Campus, 2018

รายชื่อนักศึกษา

นาย สุนทรพจน์ จิตตวรากูล 5804600260

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 - บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 -ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 -รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 -ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 -สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf