แอพพลิเคชั่นจำลองการแต่งตัวสุนัขบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย แอพพลิเคชั่นจำลองการแต่งตัวสุนัขบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Puppy Dress Shop Program on Android

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปาริฉัตร เนตรกระจ่าง, นายมหธน บุรพัชร์พงศ์

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

01_cov1.pdf

2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

02_abseng.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ื 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf