ระบบการบริหารการจัดการโครงงานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบการบริหารการจัดการโครงงานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Senior Project Management System for Computer Engineering Siam University

ชื่อผู้วิจัย

นายกิตติศักดิ์  ธนรัตนโสภณ 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สรายุทธ อินทรเสมา
สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf