research

Search

ระบบบริหารงานร้านขายเสื้อผ้า

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบบริหารงานร้านขายเสื้อผ้า

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Clothes Shop Management System

รายชื่อนักศึกษา

                  นางสาวอณงค์    พรหมนิ่ม             5305000017

                  นางสาวฐานิตา   เอี่ยมสมบูรณ์       5305000047

                    นางสาวรวีวิชญ์  รวินนิธิวัฒน์        5305000048

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 บทคัดย่อ   03_abst.pdf
4 Abstract  03_abse.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ  05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 - บทนำ   06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   06_ch2.pdf
9 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน   06_ch3.pdf
10 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน   06_ch4.pdf
11 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ  06_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    07_ref.pdf
13 ภาคผนวก  08_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน   09_vit.pdf
You are here: Home วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี ระบบบริหารงานร้านขายเสื้อผ้า