research

Search

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง จักรวาล

รายงาน

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง จักรวาล

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Computer Assisted Instruction: Universe

รายชื่อนักศึกษา

                    นางสาวนวพร                   บุญลบ     5602100011

                    นางสาวนันทลักษณ์         มาศวิเศษ  5602100014

                    นางสาวมณีวรรณ             นุชา         5602100018

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 บทคัดย่อ   03_abst.pdf
4 Abstract  03_abse.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 - บทนำ   06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 - ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   06_ch2.pdf
9 บทที่ 3 - รายละเอียดการปฏิบัติงาน   06_ch3.pdf
10 บทที่ 4 - ผลการปฏิบัติงาน   06_ch4.pdf
11 บทที่ 5 - สรุปผลและข้อเสนอแนะ  06_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    07_ref.pdf
13 ภาคผนวก  08_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน   09_vit.pdf
You are here: Home วิทยานิพนธ์ ปริญญาตรี สื่อการเรียนการสอน เรื่อง จักรวาล