การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A Study of State and Problems of Personnel Administration of the General Education Section of PhraPariyattidhamma Schools in Chiang Rai Province

ชื่อผู้วิจัย

พระศรายุธ วุฒิแพทย์

สาขา การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ื 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf