กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Production Process of Score Soundtrack of Selected Snack Advertisements

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวกนกวรรณ  พันสิทธิวรกุล

ภาควิชา นิเทศศาสตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 - บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 - แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 - ระเบียบวิธีวิจัย 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 - กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาฯ เลย์ 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 - กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาฯ โอริโอ้คุกกี้
05 ch5.pdf
10 บทที่ 6 - กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาฯ เอลเซ่ 05 ch6.pef
11 บทที่ 7 - สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 05 ch7.pdf
12 บรรณานุกรม 06 ref.pdf
13 ภาคผนวก 07 app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf