research

Search

การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Participative Management in Academic Task of Teachers in Basic Education Institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2

ชื่อผู้วิจัย

กนกรัตน์ ทำจะดี

สาขา

การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา

ปีการศึกษา

2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

หน้าปก

01_cov.pdf
2 ใบรับรองวิทยานิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11

บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf
12

ภาคผนวก

12_app.pdf
13

ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf
You are here: Home วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2